Γενικές υποχρεώσεις μαθητών

Οι σπουδαστές οφείλουν:

α) Να είναι επιμελείς, τακτικοί και να μην καθυστερούν στα μαθήματα.

β) Να ειδοποιούν έγκαιρα τη Γραμματεία σε περίπτωση απουσίας.

γ) Να φροντίζουν τα όργανα, να σέβονται και να προστατεύουν το Ωδείο.

δ) Να διαβάζουν τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στους ειδικούς πίνακες και να γνωρίζουν τους κανονισμούς του Ωδείου.

ε) Να πληρώνουν τα δίδακτρα μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, όπως ορίζει η  ισχύουσα νομοθεσία κι οι  αποφάσεις του Δ.Σ. του Ωδείου.

στ) Αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να διακόψει πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους, οφείλει να δικαιολογήσει γραπτά την αιτία.

ζ) Οι μαθητές, ιδιαίτερα του επαγγελματικού κλάδου, οφείλουν να έχουν τα δικά τους όργανα.
 
η) Απαγορεύεται αυστηρά σε μαθητές να δέχονται στο σπίτι διδασκαλία από το διδακτικό προσωπικό του Ωδείου. Παράβαση αυτής της αρχής συνεπάγεται τη διαγραφή του μαθητή. Εξαιρέσεις από την αρχή αυτή προβλέπονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις από το νόμο και προϋποθέτουν έγγραφη άδεια από τη Δ/νση του Ωδείου.

θ) Απαγορεύεται αυστηρά στους μαθητές η ταυτόχρονη φοίτησή τους σε άλλο Ωδείο ή μουσικό  ίδρυμα καθώς κι η συμμετοχή τους σε κάθε είδους εκδηλώσεις άλλου ιδρύματος, χωρίς την έγγραφη άδεια της Δ/νσης.

ι) Αναπλήρωση μαθημάτων γίνεται μόνο εφόσον το μάθημα χάθηκε με ευθύνη του καθηγητή.

κ) Μαθήματα που συνέπεσαν με αργία και χάθηκαν, δεν αναπληρώνονται.