Εξετάσεις

 

ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

α) ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Σπουδαστής θεωρείται ότι τελείωσε ένα έτος μιας οποιασδήποτε τάξης, μόνο μετά από φοίτηση δύο τουλάχιστον σχολικών εξαμήνων και σε καμιά περίπτωση ενός εξαμήνου. Εξαιρέσεις από τον περιορισμό αυτό επιτρέπονται μόνον έπειτα από γραπτή άδεια της εποπτεύουσας κρατικής αρχής (Υπουργείο Πολιτισμού). Ο σπουδαστής μετά από τη φοίτηση των δύο εξαμήνων συμμετέχει στις ετήσιες εξετάσεις προκειμένου να προαχθεί στο επόμενο έτος κι εφόσον έχει καλύψει την προβλεπόμενη ύλη.

 

β) ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι προαγωγικές εξετάσεις των σπουδαστών του επαγγελματικού κλάδου από μία τάξη - κύκλο σπουδών σε άλλη γίνονται κάθε Ιανουάριο και Ιούνιο.
Σπουδαστές της Ενόργανης Σχολής και της Μονωδίας προάγονται ή κατατάσσονται στη Μέση τάξη εφ’ όσον βρίσκονται τουλάχιστον στην τρίτη Θεωρία και στο τρίτο Σολφέζ, ενώ για την προαγωγή ή κατάταξη στην Ανωτέρα είναι απαραίτητη η φοίτηση τουλάχιστον στην πρώτη τάξη της υποχρεωτικής Αρμονίας και στο τέταρτο Σολφέζ.
Η προαγωγή ή η κατάταξη στην Μέση ή στην Ανωτέρα είναι δυνατή μόνον εάν η επίδοση στις εξετάσεις και η Προηγούμενη επιμέλεια εγγυώνται την απρόσκοπτη εξέλιξη στον επόμενο κύκλο σπουδών και την άρτια προετοιμασία για τις πτυχιακές ή διπλωματικές εξετάσεις.

 

γ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 Στις απολυτήριες εξετάσεις προσέρχονται οι σπουδαστές έπειτα από πρόταση της Διεύθυνσης και του ειδικού καθηγητή τους κι εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλες σι τυπικές κι ουσιαστικές προϋποθέσεις.
 Για να προσέλθει σπουδαστής στις απολυτήριες εξετάσεις, πρέπει να έχει τελειώσει με επιτυχία τουλάχιστον πριν πέντε μήνες, όλα τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα.
 Ένας σπουδαστής, μετά το πέρας των σπουδών στην Ανωτέρα και την απαραίτητη προετοιμασία. εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλες οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, μπορεί να προσέλθει σε πτυχιακές ή απευθείας σε διπλωματικές εξετάσεις.
Ένας σπουδαστής μπορεί να προσέλθει πρώτα σε πτυχιακές και μετά σε διπλωματικές εξετάσεις μόνον εάν έχει βαθμολογηθεί στις πτυχιακές με άριστα ή λίαν καλώς και εφόσον προετοιμασθεί μετά τις πτυχιακές για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστο δύο ετών.
Ο συνολικός χρόνος παραμονής στην Ανωτέρα κι απόκτησης πτυχίου ή του διπλώματος ή και των δύο δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χρόνια. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικά δικαιολογημένες μπορεί το παραπάνω χρονικό διάστημα να παραταθεί κατά ένα σχολικό έτος.

 

δ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι κατατακτήριες εξετάσεις  διεξάγονται μία φορά το χρόνο σε περίοδο που καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού (κάθε Οκτώβριο). Ειδικότερα για τις κατατακτήριες στο τμήμα Ωδικής και στο Ειδικό Αρμονίας ισχύουν τα παρακάτω:
Οι σπουδαστές προς κατάταξη στο πρώτο έτος της Ωδικής εξετάζονται στην ύλη του πρώτου έτους υποχρεωτικού Αρμονίας και του τέταρτου Σολφέζ. Στο πιάνο θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επάρκεια την ύλη της πρώτης Κατωτέρας.
Οι σπουδαστές προς κατάταξη στο πρώτο έτος Ειδικού Αρμονίας εξετάζονται στην ύλη των τριών ετών στοιχειώδους θεωρίας και του τρίτου Σολφέζ. Στο πιάνο θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ύλη της Προκαταρκτικής και να έχουν προαχθεί στην Κατωτέρα.
 Για κατάταξη στο Β’ έτος ειδικού Αρμονίας. οι σπουδαστές εξετάζονται στην ύλη του δεύτερου έτους υποχρεωτικού Αρμονίας. και του τέταρτου Σολφέζ. Στο πιάνο θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ύλη της δευτέρας Κατωτέρας.
Η Διεύθυνση πριν την συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, πιστοποιεί το επίπεδο του σπουδαστή στο πιάνο μέσα από ειδική ακρόαση.
Προκειμένου να καταταγεί ένας σπουδαστής στα τμήματα Ωδικής και Ειδικού Αρμονίας θα πρέπει εκτός των παραπάνω να έχει πολύ καλή ενεργητική ακοή (ντικτέ. κλπ.), γενικές μουσικές δημιουργικές παιδαγωγικές  ικανότητες κι έφεση στη θεωρητική προσέγγιση, ανάλυση κι ανάπτυξη μουσικών θεμάτων.
Σπουδαστής που πήρε το πτυχίο Ωδικής έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις για το τρίτο έτος Ειδικού Αρμονίας και αντίστροφα. Σπουδαστής που πήρε το πτυχίο Ειδικού Αρμονίας έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις για το δεύτερο έτος Ωδικής.

 

ε) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Κάθε Οκτώβριο διεξάγονται οι επαναληπτικές συμπληρωματικές εξετάσεις. Σε περίπτωση που σπουδαστής δεν προσήλθε τον Ιούνιο στις εξετάσεις έχει δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εφόσον αιτιολογήσει γραπτά τη σοβαρή αιτία που τον εμπόδισε.

 

στ) ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους διεξάγονται  κατά τη κρίση των διδασκόντων και της Δ/νσης γραπτές ή προφορικές εξετάσεις για έλεγχο της προόδου των σπουδαστών.