Οικονομικές υποχρεώσεις

  • Τα δίδακτρα ορίζονται για κάθε σχολικό έτος από το Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου.
  • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις σύμφωνα με τις ειδικές ανακοινώσεις.
  • Σύμφωνα με τη νομοθεσία  και τον κανονισμό σπουδών, σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής διδάκτρων κι εφόσον έχει προηγηθεί γραπτή προειδοποίηση του Ωδείου, είναι δυνατόν να διακοπεί η φοίτηση.
  • Η τελική πάντως εξόφληση των διδάκτρων γίνεται το ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι 15 Μαΐου.
  • Σε περίπτωση οφειλών από προηγούμενη χρονιά το Ωδείο δικαιούται να μην επανεγγράψει σπουδαστή.
  • Σε περίπτωση που σπουδαστής δεν παρακολουθεί κάποιο μάθημα από δική του ευθύνη δεν δικαιούται συμψηφισμό διδάκτρων σύμφωνα και με την υπάρχουσα νομοθεσία.
  • Αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να διακόψει πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους οφείλει να δικαιολογήσει γραπτά την αιτία.
  • Σε περίπτωση διακοπής, τα δίδακτρα του τρέχοντος μηνός καταβάλλονται κανονικά.
  • Έπειτα από πρόταση του ειδικού καθηγητή κι έγκριση της Δ/νσης, οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν ειδικό μάθημα με διάρκεια μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη. Στην περίπτωση αυτή αυξάνονται τα δίδακτρα σύμφωνα με το τιμολόγιο του Ωδείου.